Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

Tämän selosteen tarkoittamia rekisteröityjä voivat olla Oy Rabbit Films LTD:n asiakkaiden ja muiden sopimuskumppaneiden yhteyshenkilöt, uutiskirjeen tilaajat sekä ohjelmiin tai ohjelmien tuotantoon osallistuvat henkilöt.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Oy Rabbit Films LTD tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Nimi: Hanna Saarela
Sähköposti: hanna.saarela@rabbitfilms.com
Postiosoite: Kiviaidankatu 2 f, 00210 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Sopimussuhteiden hallinnointi Oikeutettu etu sopimussuhteen hallinnoimiseksi Sopimuskumppanien yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystiedot
Ohjelman tuotanto Oikeutettu etu ohjelman tuottamiseksi Studioyleisön ja ohjelmaan osallistuvien kilpailijoiden nimi ja yhteystiedot

Muut tuotantoon osallistuvat henkilöt, kuten lavastajat, kuvaajat ja alihankkijat

Uutiskirjeen lähettäminen Suostumus Uutiskirjeen vastaanottajien nimi- ja yhteystiedot

 

4. Henkilötietojen Säilytysaika

Sopimussuhteen hallinnointiin liittyviä yhteyshenkilön henkilötietoja säilytetään relevantin sopimuksen voimassaolon ajan tai niin pitkään, kuin kyseinen henkilö toimii sopimusyhteyshenkilönä.

Uutiskirjeen tilanneiden henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin heillä on voimassaoleva tilaus. Henkilötiedot poistetaan henkilön peruessa uutiskirjeen tilauksen tai muutoin vastustaessa tähän liittyvää käsittelyä.

Ohjelman tuotantoon liittyviä henkilötietoja ei pääsääntöisesti säilytetä rekisterinpitäjän järjestelmissä, mutta rekisterinpitäjällä on katseluoikeus näihin televisioyhtiön järjestelmissä säilytettäviin henkilötietoihin. Lisää tietoa televisioyhtiön suorittamasta henkilötietojen käsittelystä saa kulloinkin relevantin televisioyhtiön tietosuojaselosteesta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Tuotantoon ja ohjelmaan osallistuvien henkilöiden nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa muille tuotantoon osallistuville henkilöillä ohjelman tuotannon toteuttamiseksi ja tarvittavan yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Lisäksi ohjelman tuottamiseksi edellä mainittuja henkilötietoja voidaan luovuttaa ohjelman esittävälle televisioyhtiölle.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

7. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Ohjelman tuotantoon liittyviä henkilötietoja saadaan myös kulloinkin relevantilta televisioyhtiöltä.

Mikäli ohjelmaan osallistuva henkilö ei toimita tarvittavia henkilötietoja rekisterinpitäjälle, voidaan pääsy esimerkiksi ohjelman studioyleisöön evätä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

8.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi tietyissä tilanteissa pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle.

8.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

8.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

8.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

8.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

9. Henkilötietojen suojaus

Tiedostojen säilyttämiseen tarkoitettujen laitteistojen sijainti ja suojaus on hoidettu huolellisesti ja niitä säilytetään lukitussa tilassa tai tietoturvallisissa järjestelmissä. Kulunvalvonta tiloissa on järjestetty asianmukaisesti.